Kuopio Steelers - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Maria Kukkonen
toimisto@steelers.fi
0401688983

Kuopio Steelers ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 24.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Kuopio Steelers ry,
  Seuran y-tunnus: 1822328-8
  Tehdaskatu 22,70620 Kuopio
  toimisto@steelers.fi
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Jenni Utriainen, 0505758961, toimisto@steelers.fi

 1. Rekisterin nimi
  Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  -Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Kuopio Steelers ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.
  -Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
  ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
  jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
  harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
  toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.
  -Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueenjohtaja, valmentaja, hallituksen jäsenet) osalta Kuopio Steelers ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
  -Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Kuopio Steelers ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Kuopio Steelers ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.
 3. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
-Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
-Alaikäisen jäsenen osalta
Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
-Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
-Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
-Valokuva
-Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
-Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:
-Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
-Laskuihin liittyvät tiedot
-Valokuva
-Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Kuopio Steelers ry:lle
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
  Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
 3. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
  Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
  Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään enintään vuosi jäsenyyden päättymisen jälkeen
  Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään enintään vuosi jäsenyyden päättymisen jälkeen
  Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.
  myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
  myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.
 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
  Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Päivitetty - 11.11.2020 09:24